موسسه حقوقی وکیل مدافع

Mohsen Alinjhadi محسن علی نژادی

موسسه حقوقی وکیل مدافع

Mohsen Alinjhadi محسن علی نژادی

متولد دی ماه و خونگرم و احساسی و کمی هم عجول....................
تحصیلات در دو رشته ی حقوق و علوم سیاسی دارای کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم سیاسی گرایش مطالعات منطقه ای ...........
در مورد علایق و سرگرمی باید بگم که شنا رو خیلی دوست دارم .............
 دوستدار شما ...